Ansvarlighed

Balance

Hos ÅL&CO handler det ikke kun om kvalitetsfisk men også om balance og ansvarlighed. Både når det gælder kvalitet, effektivitet, natur, miljø og trivsel.

ÅL&CO er en del af Royal Danish Fish, som dagligt gør et stort stykke arbejde for at skabe en ansvarlig åleproduktion. Dette har resulteret i, at Royal Danish Fish som de første i verden blev godkendt af The Sustainable Eel Group. Certificeringen, The Sustainable Eel Standard, er bevis på en ansvarlig åleproduktion, der gør en forskel.

Verdens mest miljøvenlige åleopdræt!

Teknologien bag Royal Danish Fishs åleproduktion er separate, recirkulerende anlæg med et dagligt vandskifte på under 2%. Det betyder, at 98% af vandet renses og genanvendes – det gør det dermed til verdens mest miljøvenlige akvakulturanlæg. Der pumpes ca. 7.000 m³ vand rundt internt i anlæggene pr. time, og vandet cirkuleres igennem interne rensningsanlæg, hvorved recirkulationsgraden på 98% kan opretholdes.

1 ål på bordet – 5 til naturen

4 millioner ål – så mange genudsatte Royal Danish Fish alene i 2013. For hver gang en ål havner på middagsbordet, sættes fem levende ål ud med et pænt tak for lån og god rejse tilbage til Sargassohavet, hvor de kan sikre næste generation af ål. Ganske enkelt sund fornuft. De massive åleudsætninger er en del af en langsigtet indsats, som Danmark gør for at sikre genopretningen af den europæiske ål. Ifølge DTU Aqua og internationale forskere er det bevist, at genudsætning af ål allerede har haft en positiv effekt for den fremtidige ålebestand.

Åleudsætning

Ålen er på mange måder et forunderligt væsen. Overlevelsesprocenten for glasål i naturen er på omkring to procent, mens den til gengæld er op til 70% for genudsatte ål, der har været igennem det recirkulerede opdrætsanlæg, Aquaculture, i Hanstholm.

Ål med god samvittighed – SES

Hos ÅL&CO er vi glade for at kunne dokumentere overfor vores kunder, at I kan spise ål med god samvittighed. I 2011 opnåede Royal Danish Fish som de første i verden den skrappe certificering: The Sustainable Eel Standard.

Sustainable Eel Group er en international organisation, der gennem samarbejde med miljøorganisationer, politikere, græsrodsbevægelser og erhvervsliv i 13 lande arbejder på at hjælpe bestanden af europæiske ål. Der arbejdes på mange fronter, og herunder kan du se et par af tiltagene:

  • Fokus på genopretning af vådområder som moser, søer, kanaler og vådenge. Dermed skabes flere egnede levesteder for ålen.
  • At skabe mulighed for fri passage ved opstemninger og dæmninger. Faunapassager og åletrapper skal give glasålene adgang replika ure til at trække op i vandløbssystemerne og gøre det lettere for de udtrækkende blankål at vende tilbage til havet.
  • At tilstræbe ansvarlighed både under fangst af glasål og under opdræt af ål i fangenskab.

Et af de vigtigste værktøjer i indsatsen for den europæiske ål er en ny mærkning af ansvarlig produceret ål kaldet Sustainable Eel Standard. Sustainable Eel Standard skal sikre en ansvarlig produktion af ål. Standarden bliver fulgt op af en mærkning af produkter, der opfylder Sustainable Eel Groups krav til ansvarlig produktion. Mærkningen garanterer eksempelvis at:

  • der er brugt de mest skånsomme metoder til fangst af glasål
  • der er lav dødelighed under opdræt
  • fiskemel/olie i foderet kommer fra en bæredygtig ressource
  • foderet udnyttes optimalt
  • miljøbelastningen overholder gældende krav
  • håndtering, transport og aflivning af fisk tilgodeser fiskenes trivsel
  • virksomheden aktivt hjælper med at ophjælpe fiskebestanden – evt. ved opdræt at udsætningsfisk

Selve certificeringen efter Sustainable Eel Standard er foretaget af en uafhængig tredjepart; MacAlister Elliott & Partners ltd i Hampshire.

Scroll to Top